'; $bilet = 1; include "../header.inc"; $sta = mysql_query("SELECT cnt FROM statistics WHERE id = 7 and date = CURDATE()", $dbh); list($cnt) = mysql_fetch_row($sta); $newcnt = ($cnt + 1); mysql_query("REPLACE DELAYED into statistics set cnt = $newcnt, date = CURDATE(), id = 7, rubrick = 'Риболовен билет'"); ?>
РИБОЛОВЕН БИЛЕТ [ЗРА]  
Fishing Mania не издава билети, посочената информация е справочна!


За любителски риболов във вътрешните водоеми на България е нужно да имате издаден риболовен билет. За любителски риболов по българското черноморие не се изисква билет.

Риболовен билет може да си извадите във всеки по-голям риболовен магазин, като това става веднага и е нужно само да представите лична карта.

Валидността на билета е от дата до дата, за избрания от вас период.

Периодите и цените, са както следва ...


Годишен билет за любителски риболов

Цени:
- стандартен: 25.00 лв.
- за членове на сдруженията по чл. 11 ЗРА: 20.00 лв.
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА: 12.50 лв.
– безплатен за деца под 14-годишна възраст: 0.00 лв.
– безплатен за хора с увреждания: 0.00 лв.
Валидност: от датата, на която e издаден, до датата на изтичане на съответния срок.Шестмесечен билет за любителски риболов

Цени:
- стандартен: 15.00 лв.
- за членове на сдруженията по чл. 11 ЗРА: 12.00 лв.
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА: 7.50 лв.
Валидност: от датата, на която e издаден, до датата на изтичане на съответния срок.Месечен билет за любителски риболов

Цени:
- стандартен: 8.00 лв.
- за членове на сдруженията по чл. 11 ЗРА: 6.40 лв.
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА: 4.00 лв.
Валидност: 1 календарен месец, считано от датата на издаването муСедмичен билет за любителски риболов

Цени:
- стандартен: 4.00 лв.
- за членове на сдруженията по чл. 11 ЗРА: 3.20 лв.
- за лица по чл. 23, ал. 3 ЗРА, Такса: 2.00 лв.
Валидност: 7 дни, считано от датата на издаването муНормативна уредба
Чл. 22. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават билет за любителски риболов.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За издаването и презаверката на билета за любителския риболов се събира такса по тарифата по чл. 17а, ал. 4.

(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Членовете на сдруженията по чл. 11 заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение.

Чл. 22а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните й звена, държавните горски стопанства, организациите по чл. 11 и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и продоволствието.

(2) Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица.

(3) Билет за любителски риболов се издава за срок една седмица, един месец, шест месеца и една година по образец, определен с наредбата по ал. 1.

(4) Лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 95 на сто от стойността на билета при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1.

Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:

1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;

2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;

3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 3.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За стимулиране развитието на любителския риболов сред подрастващите НТСРА и организациите по чл. 11 правят предложения:

1. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) пред министъра на земеделието и продоволствието за обособяване на държавни язовири или зони от тях като учебно-практически комплекс и определя условията и реда за тяхното ползване;

2. пред съответния общински съвет за определяне подходящи водни обекти.

Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:

1. да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични, двойни или тройни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;

2. да използват една въдица (пръчка) с монтирани до 2 броя куки (единични, двойни или тройни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;

3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;

4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) След еднодневен риболовен излет риболовците могат да запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 8 бройки, или до 3 кг от всички останали видове риби, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци могат да задържат до 50 екземпляра.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 2 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Любителският риболов, с изключение на пъстървови риби, се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.

(5) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Любителският риболов на пъстървовите риби е разрешен през светлата част на денонощието само в събота, неделя и в празничните дни, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.

(6) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов, като не са длъжни да спазват правилата на ал. 1, т. 1, 2, 3 и ал. 2 – 5.

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При провеждането на спортни състезания за улов на риба ИАРА осъществява контрол за спазване разпоредбите на този закон, с изключение на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, ал. 4, 5 и 6 и спазването на правилата и програмата на състезанието.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Спортни състезания за улов на риба във водни обекти – държавна собственост, се провеждат в периода на забраната по чл. 32 с разрешение на министъра на земеделието и продоволствието.
Административнонаказателни разпоредби
Чл. 64. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов без билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.

Чл. 65. Който извършва любителски риболов в нарушение на изискванията по чл. 24, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.

Чл. 66. (1) Който улови и запази риба в количество, надхвърлящо определеното, в нарушение на чл. 24, ал. 2, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Който продава или купува риба в нарушение на чл. 24, ал. 3, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(3) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 4, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 5, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(5) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов във воден обект, в който управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а, без билет и членска карта на сдружението, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 67. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов извън водните обекти и зони за любителски риболов, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 67а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Който извършва риболов в зоните за естествени развъдници на риба и други водни организми, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.
Източник: ИАРА